Like ngay để hỗ trợ tinh thần người úp truyện.
Bạn nào yêu cầu truyện tranh gì thì liên hệ ad.ntruyen@gmail.com, Mình sẽ tìm giúp cho. Toàn bộ truyện của Han Yu-rangHwang Mi Ri
Thể loại truyện đang hot là: 

Manhua

,

Lãng mạn

,

Truyện Tranh Full Bộ

,

Truyện SimGame show nhìn hình đón chữ
Thông báo đã có: 

Thoát Kiếp Hồ Ly - Chapter 8

[Vừa cập nhật: 21/10/2012]
Báo lỗi chap Kiểu đọc Chương Trang   
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 0
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 1
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 2
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 3
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 4
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 5
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 6
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 7
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 8
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 9
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 10
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 11
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 12
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 13
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 14
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 15
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 16
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 17
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 18
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 19
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 20
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 21
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 22
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 23
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 24
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 25
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 26
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 27
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 28
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 29
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 30
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 31
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 32
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 33
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 34
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 35
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 36
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 37
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 38
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 39
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 40
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 41
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 42
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 43
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 44
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 45
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 46
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 47
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 48
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 49
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 50
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 51
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 52
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 53
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 54
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 55
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 56
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 57
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 58
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 59
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 60
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 61
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 62
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 63
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 64
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 65
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 66
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 67
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 68
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 69
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 70
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 71
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 72
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 73
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 74
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 75
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 76
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 77
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 78
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 79
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 80
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 81
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 82
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 83
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 84
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 85
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 86
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 87
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 88
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 89
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 90
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 91
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 92
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 93
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 94
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 95
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 96
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 97
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 98
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 99
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 100
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 101
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 102
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 103
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 104
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 105
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 106
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 107
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 108
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 109
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 110
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 111
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 112
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 113
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 114
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 115
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 116
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 117
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 118
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 119
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 120
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 121
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 122
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 123
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 124
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 125
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 126
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 127
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 128
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 129
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 130
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 131
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 132
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 133
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 134
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 135
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 136
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 137
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 138
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 139
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 140
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 141
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 142
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 143
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 144
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 145
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 146
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 147
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 148
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 149
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 150
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 151
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 152
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 153
Thoát Kiếp Hồ Ly Chapter 8 - Trang 154
Bình luận
pe by
Box
pe by Gửi vào: 06/06/2013 14:08
hay
dothuyduong99
Box
dothuyduong99 Gửi vào: 06/07/2013 1:32
ảo
babybuonngu1
Box
babybuonngu1 Gửi vào: 11/08/2013 20:24
hay
Po's Doll*
Box
Po's Doll* Gửi vào: 12/10/2013 18:38
- kết thúc k hay tí nào
pengoclikecomic
Box
pengoclikecomic Gửi vào: 16/11/2013 10:31
ket thuc thay no hoi lang sao ay
mongdua
Box
mongdua Gửi vào: 28/11/2013 17:51
hay that y. nhuq ket z kuq dc chu bo
nick0ten
Box
nick0ten Gửi vào: 25/12/2013 15:02
thấy cũm dc mà kt hay ấy chứ zù j 2 đứa cũm pên nhau mà
Phuonganh_love manga
Box
Phuonganh_love manga Gửi vào: 06/01/2014 0:28
Ủa vậy chứ nếu 1000 năm sau, hết thời hạn thì mi ho sẽ chết và ka woon lại trở về thiên giới ak???
pesok_ngok418
Box
pesok_ngok418 Gửi vào: 20/02/2014 17:30
ai péc chuỵn này âu
until you
Box
until you Gửi vào: 22/02/2014 12:12
hay nhưng kết thúc lãng xẹt à
Box
linhnguyen
Box
linhnguyen Gửi vào: 15/03/2014 17:56
bạn nói đúng hay nhưng kết thúc chẳng hay tí nào
Lady Oscar
Box
Lady Oscar Gửi vào: 29/04/2014 17:33
Đồng ý, Mi ho chuyển kiếp cùng thái tử bỏ lại những người bạn thân kia. Tui thấy ko vui.
nguoi vo danh
Box
nguoi vo danh Gửi vào: 14/06/2014 21:07
ban noi dung dang den doan hay thi` lai nhat nheo~ wa a`
yang
Box
yang Gửi vào: 28/02/2014 10:21
hay thật nhưng cái kết
nhok kiu
Box
nhok kiu Gửi vào: 02/03/2014 21:05
hay wa
linhnguyen
Box
linhnguyen Gửi vào: 15/03/2014 17:56
hay nhưng đoạn kết cứ sao í
linhnguyen
Box
linhnguyen Gửi vào: 15/03/2014 17:57
xauxi
Box
xauxi Gửi vào: 22/03/2014 11:03
truyentranh_2014
Box
truyentranh_2014 Gửi vào: 30/03/2014 12:03
hay that" giang son de doi ban tinh kho doi" thik cau nay I doa hihihihi
somegirlarecool
Box
somegirlarecool Gửi vào: 12/04/2014 22:39
đây là kết thúc mở nên nó hơi khó hiểu đối vs 1 số bạn, mặc dù riêng tôi thấy bộ này rất hay
tjtj truong
Box
tjtj truong Gửi vào: 18/04/2014 10:56
ljke
Lady Oscar
Box
Lady Oscar Gửi vào: 29/04/2014 17:50
Để mấy người đó quên đi Mi ho tui thấy ko công bằng cho cô ấy, khó lăm Mi ho mới có pạn zậy mà trong kí ức của họ lại ko có Mi ho.
tran thu
Box
tran thu Gửi vào: 02/05/2014 20:06
hay [nhung ke thuc k duoc hay]
blackdiamonds
Box
blackdiamonds Gửi vào: 03/05/2014 22:39
kt zay cũm dc mà đâu có dỡ lém đâu
CUA
Box
CUA Gửi vào: 08/05/2014 20:09
kết thúc gì lãng xẹt zậy
chimiru
Box
chimiru Gửi vào: 14/05/2014 9:42
câu chuyện ý nghĩa nhưng mà kết thúc không hay cho lắm
Shinichi<3Ran
Box
Shinichi<3Ran Gửi vào: 14/05/2014 10:55
Hay qá, truyện zui nhưng cái kết nó thấy sao sao ấy, cảm thấy lãng xẹt sao nhỉ...
CUA
Box
CUA Gửi vào: 15/05/2014 21:02
tưởng phải hôn hay cưới chứ, kết thúc kiểu này lãng xẹt à
Box
Miuu-chan
Box
Miuu-chan Gửi vào: 08/08/2014 12:11
Đúng đó
nanami9x
Box
nanami9x Gửi vào: 22/05/2014 17:55
hay ma tu nhien bo lai may dua ban kiep truoc
takako
Box
takako Gửi vào: 22/05/2014 18:54
hazzz! đã đến kiếp sau rồi mà 2 người này vẫn vậy. thiệt là hết nói nỗi!
cachualove
Box
cachualove Gửi vào: 25/05/2014 14:44
miu_miu
Box
miu_miu Gửi vào: 30/05/2014 21:20
kết thúc hơi nhạt >:P
satohsazuri181
Box
satohsazuri181 Gửi vào: 11/06/2014 0:50
phim hay ghe , nhug ket thuc lang xet
quyquai
Box
quyquai Gửi vào: 12/06/2014 16:07
phim hay keke nhug ket khong thik
Thuylaivu2003
Box
Thuylaivu2003 Gửi vào: 13/06/2014 8:01
mình muốn kết thúc cả hai người về trời
Miie cherry
Box
Miie cherry Gửi vào: 16/06/2014 23:53
hay qá
Kim Hee Yoen
Box
Kim Hee Yoen Gửi vào: 17/06/2014 0:13
kết thúc kì qặc qá zống như làm lại từ đầu á
Trang Bông
Box
Trang Bông Gửi vào: 30/06/2014 14:35
tạm đc
01676920281
Box
01676920281 Gửi vào: 06/07/2014 14:13
binh thg
pekina000
Box
pekina000 Gửi vào: 13/07/2014 17:43
mắt cười . mà truyện này cũng hay
tritrilamlam
Box
tritrilamlam Gửi vào: 24/07/2014 20:14
kết thúc zở wa zay troi
LoveT-ara
Box
LoveT-ara Gửi vào: 29/07/2014 13:37
Dag luc cam dong ma lai co mot kt lag nhach ("~")
kiyo
Box
kiyo Gửi vào: 03/08/2014 11:59
Hay wa di a
ahyuu
Box
ahyuu Gửi vào: 01/09/2014 12:38
bản tính khó dời :v haha
nhikute025
Box
nhikute025 Gửi vào: 11/11/2014 8:45
hay nhưng kết thúc L Ã N G X Ẹ T à TT^TT.....còn thằng kung pyu tự nhin lăn ra chết zạ
Copyright © 2012 Web truyện tranh, Đọc Truyện tranh online, Xem truyện | truyen tranh online |doc truyen tranh. All rights reserved.
Powered By Truyen tranh online | create by: Manga Group | Liên hệ Email: ad.ntruyen@gmail.com
Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được (công đồng NTruyen.net) sưu tầm trên internet